ระบบจัดการฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมพัฒนาที่ดิน
 
login
ระบบสืบค้นข้อมูล
ระบบภูมิสารสนเทศสายทาง
            ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก (Water Resource Management System) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นด้วยการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และระบบอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำ ตลอดจนสนับสนุนกาวิเคราะห์และวางแผนบำรุงรักษา โดยระบบจะอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็กจากฐานข้อมูลกลาง             

              นอกจากนี้ระบบยังได้เปิดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่านโปรโตคอล WMS โดยสามารถเข้าถึงได้จาก  http://giswater.ldd.go.th/cgi-bin/lddwms.cgi?

                ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปี 2550 ดำเนินการพัฒนาโดยคณะที่ปรึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องมือช่วยเหลือ
เครื่องมือจัดการานข้อมูล
นำเข้าข้อมูลแหล่งน้ำ
ค้นหาข้อมูลแหล่งน้ำ
ข้อมูลแผนที่กายภาพ
ช่วยเหลือ
เครื่องมือจัดการระบบและผู้ใช้งาน
รายงานสรุปสภาพสายทาง